Programs & Services

• Organizational Services • Individual Services


ORGANIZATIONAL SERVICES

เป็นการจัดอบรมให้กับองค์กรลูกค้า โดย ปลูกรัก ให้บริการในลักษณะเป็นเพื่อนร่วมปรึกษากับองค์กรลูกค้า เน้นการรับฟังโจทย์ ความต้องการ และวินิจฉัยปัญหาด้านธุรกิจและความสัมพันธ์ในองค์กรลูกค้าร่วมกับลูกค้า เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เป็นการรับประกันว่าลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างที่สุด

ปลูกรัก มีประสบการณ์ในการจัดกระบวนการอบรมให้กับองค์กรมาในระยะยาว จึงพบว่าแต่ละองค์กรมีความต้องการในการจัดอบรมที่หลากหลาย  ปลูกรักจึงได้ออกแบบการจัดอบรมที่ยืดหยุ่น เพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์เป็นสำคัญ

โปรแกรมฝึกอบรมของปลูกรัก

โปรแกรมฝึกอบรมของปลูกรักดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบกาณ์ด้านจัดกระบวนการเรียนรู้ในองค์กรชั้นนำของภาครัฐและเอกชน  ได้แก่ 

รูปแบบการจัดกระบวนการอบรมของปลูกรักมีดังนี้

Developing Employee’s Capabilities

เน้นพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานในการจัดการปัญหา  ด้วยกรอบความคิดใหม่ ที่มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายและสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองผ่านความท้าทายทั้งในระดับบุคคล ทีมงาน และทั้งองค์กร

Creating an Appropriate Culture

วัฒนธรรมองค์กรเป็นชุดคุณค่าและความหมายที่สร้างร่วมกันภายในองค์กร ส่วนใหญ่แล้วเป็นการร่วมสร้างโดยอัตโนมัติภายในองค์กรอันเนื่องมาจากหลายปัจจัย

Building a High-Performance Team

การทำงานเป็นทีมคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร  หลายครั้งทีมประกอบไปด้วยคนเก่ง คนดี คนมีความสามารถ แต่เมื่อรวมกันเป็นทีมกลับแสดงผลงานในภาพรวมได้ไม่เท่ากับผลรวมความสามารถของแต่ละคน

Coaching & Counseling in Organization

Coaching:บริการโค้ชพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น…..
Counseling:บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาให้กับพนักงานที่เผชิญกับ การหมดไฟ ภาวะเครียดสูง เป็นต้น

Leadership Development Program

องค์กรในยุคนี้ให้ความสำคัญอย่างมากกับผู้นำ  โครงการพัฒนาผู้นำของปลูกรักมีความแตกต่างที่เน้นการทำงานร่วมกับผู้นำในองค์กรเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงและการเรียนรู้การเป็นผู้นำด้านคน (people side หรือ “soft” side)

Research & Assessment

ปลูกรัก บริการวิจัยสำหรับลูกค้าองค์กร  ในกรณีที่ต้องการการประเมินผลที่เป็นระบบ หลังจบการอบรม หรือต้องการสำรวจพฤติกรรม ทัศนคติของบุคลากรในองค์กรภาพรวม

Signature Workshop

Enneagram for Growth at Work

ปลูกรักใช้เครื่องมือเชิงจิตวิทยาที่หลากหลาย ช่วยนำพาให้ผู้คนสืบค้นตนเอง Enneagram เป็นหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้คนเข้าใจตนเอง รู้เส้นทางเติบโตออกจากกล่องอีโก้ และนำไปสู่การเข้าใจคนอื่นเพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นอกเห็นใจกัน

Facilitator Development Program

ปลูกรักวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอบรม “ฟา” (Facilitator Development Program) เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรเป็นหลักในช่วงแรก หลังจากนั้นโมเดลฟาได้กลายเป็นเครื่องมือพัฒนา Soft-Side Skills ที่เห็นผลได้จริงให้กับคนในองค์กรไปโดยปริยาย และยังได้รับการต่อยอดไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับทีมและองค์กร

หลักสูตรนี้อาศัยโมเดล 70-20-10 ด้วยการเติมความรู้และทักษะฟา (10) เพิ่มประสบการณ์ตรงในการขึ้นฟาและรับ feedback ทันทีหลังทดลองฟาใน “Fa Lab” (20) แล้วกลับไปทดลองประยุกต์ใช้กับหน้างานจริง (70) แล้ววนซ้ำสร้างเป็น loops การเรียนรู้จาก โมดูล 1-3 ที่เพิ่มระดับความท้าทายมากขึ้นตามลำดับ

PLUKRAK TRAINING PROGRAMS

โปรแกรมฝึกอบรมของ ปลูกรัก จัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้การออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การเรียนรู้จิตวิทยาสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งหลักสูตรต่างๆ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เป็นหลัก โดยมีลักษณะพิเศษที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้และค้นพบศักยภาพที่อยู่ภายใน มีลักษณะการเรียนรู้ดังนี้

1. Experiential:
เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเชื่อมโยงกับการงานและชีวิต

2. Diagnostic:
วินิจฉัยโจทย์เฉพาะเป็นรายบุคคล เพื่อค้นหาที่มาของปัญหาที่แท้จริงเฉพาะตน

3. Enjoy & Relax:
เรียนรู้ภายใต้บรรยากาศผ่อนคลาย เป็นกันเอง สนุกสนาน นำไปสู่การสะท้อนและเข้าใจตนเองอย่างเป็นระบบ

4. Teamwork:
สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจกันและกันในการทำงานเป็นทีม (กรณีอบรมในองค์กร)

5. Follow up:
มีการติดตามและประเมินผลรายบุคคล เพื่อทราบทิศทางการพัฒนาระดับจิตในจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมจะนำไปสู่พัฒนาการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทิศทางและเป็นระบบ

INDIVIDUAL SERVICES

Public Seminars

การจัดกระบวนการอบรมของปลูกรักสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเน้นความสามารถในการปรับเปลี่ยนตนเองก่อนเกิดปัญหา (Proactive Adaptability)

Executive Coaching & Individual Counseling

Executive Coaching:บริการโค้ชสำหรับผู้บริหารและบุคคลทั่วไปที่ต้องการค้นหาศักยภาพ และการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างยั่งยืน
Individual Counseling:บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาในการดำเนินชีวิต

Customized Design That Fits Your Needs

ปลูกรัก เสนอบริการนี้ให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการที่จะจัดอบรมในหัวข้อที่สนใจ แต่เนื่องจากจำนวนคนสนใจไม่มากพอ จึงไม่สามารถจัดอบรมจำนวนกลุ่มใหญ่ได้


Sand Tray Therapy

คำพูดอาจมีข้อจำกัดในการบอกเล่าโลกภายในจิตใจ การใช้ Sand Tray ช่วยถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ความคาดหวังต่างๆ ผ่าน Figurine ซึ่งอาศัยการทำงานของสมองซีกขวา สร้างภาพสะท้อนประสบการณ์ในตัวตน

” Leading & Managing the People Side of Change “