Therapy Approach

 • Creative Arts Therapy
 • EMDR for Adults
 • EMDR for Children and Adolescence
 • Satir Therapy in Sand Tray
 • Satir Model
 • Buddhist Counselling base
 • Motivation Interviewing
 • Yoga Healing

ประกาศนียบัตร / CERTIFICATE 

 

 • EMDR ASSOCIATION THAILAND
 • THAILAND COACHING ACADEMY
 • SATIR ASSOCIATION FOR HUMAN DEVELOPMENT AND PSYCHOTHERAPY
 • SATIR INSTITUTE OF PACIFIC, CANADA
 • PROFESSIONAL CERTIFICATE IN CREATIVE ARTS THERAPY

Credentials

ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (วิทยานิพนธ์ดีเด่น) สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : คุรุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) การแนะแนวและจิตวิทยาการปรึกษา สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะคุรุศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากคุณกำลังมองหาของขวัญหรือสิ่งที่มีค่าให้กับตัวเอง เส้นทางนี้จะช่วยให้คุณได้ค้นพบของล้ำค่าภายในตัวด้วยตัวคุณเอง ในทุกวันของการใช้ชีวิตเรามักลืมที่จะนึกถึงจิตใจตนเอง และมารู้ตัวอีกทีใจเราก็ทุกข์แล้ว ความทุกข์จากพิษทางใจเกิดมาจากบาดแผลในอดีตที่ผ่านมา และเรายังไม่ได้ทำการล้างพิษนั้น หากเราไม่ได้ทำอะไรกับมัน พิษนั้นอาจกลายเป็นเนื้อร้ายและนำมาสู่โรคทางใจเช่น ซึมเศร้า (depression), ย้ำคิดย้ำทำ (compulsion), ก้าวร้าวรุนแรง (aggression),วิตกกังวล (anxiety) และความกลัวต่างๆ (phobias) หากพิษเหล่านี้ได้รับการขับออก (Detox) และเสริมสร้างวิตามินใจเข้าไป เช่น การเห็นคุณค่า, การยอมรับ, ความรัก เป็นต้น จะช่วยให้ใจใสขึ้นยืดหยุ่นกับชีวิต และรักตัวเองแบบถูกทางมากขึ้น หากคุณเข้าใจและสัมผัสได้ถึงสิ่งเหล่านี้ในตัวคุณการได้เข้ามารับบริการนี้จะช่วยให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ การเข้าใจตนเองแบบลึกซึ้ง ให้คุณได้ใช้ศักยภาพทั้งหมดที่คุณมีในการค้นหาด้านบวก และเชื่อมโยงทุกอย่างในตัวคุณ

แนวทางการบำบัดเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน (Integrative Approach) โดยอาศัยมุมมองมนุษยนิยม (Humanistic View) เป็นปรัชญาพื้นฐานในการมองมนุษย์แนวทางการบำบัด EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ทำงานกับสมองในส่วนความทรงจำอดีตที่ยังมีอิทธิพลรบกวนจิตใจที่ทำให้ทุกข์ใจในชีวิตปัจจุบัน แนว Satir Therapy in the Sand Tray เป็นการทำงานกับจิตใจที่เป็นนามธรรมแปรเปลี่ยนออกมาให้เห็นเชิงรูปธรรมที่จับต้องได้และเติมเต็มอาหารใจหรือพลังชีวิตให้มีความเข้มแข็ง ศาสตร์โยคะเป็นการดูแลความเป็นมนุษย์แบบองค์รวมทั้งทางกาย จิต และปราณ พุทธทิเบตเป็นมุมมองในการมองโลกและชีวิต

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ดิฉันทำจิตบำบัด สิ่งสำคัญที่ฉันยึดถือ คือการอยู่กับผู้รับบริการ (Client)ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ นั่นคือ การยอมรับผู้รับบริการอย่างไม่มีเงื่อนไข เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง มีความเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการจัดการปัญหาและเห็นทางออกได้ด้วยตัวเอง เพียงแต่ในบางครั้งเวลาที่คนเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตนั้น มักจะเกิดการปิดกั้นและการไม่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหัว-ใจ-กาย

ดิฉันในฐานะนักจิตบำบัดทำหน้าที่ เอื้ออำนวย (facilitate) ให้สิ่งที่ปิดกั้นสลายไป ให้ผู้รับบริการได้มีโอกาสเข้าไปเชื่อมโยงกับโลกภายในจิตใจด้วยตนเอง ภายใต้บรรยากาศอบอุ่น, ปลอดภัย,ผ่อนคลาย, สงบ, มีความรักและความใส่ใจ เป็นบรรยากาศในเชิงบวก (Positive) ให้เขาได้เชื่อมโยงจิตใจและค้นพบทางออกด้วยตัวเขาเอง พร้อมกับเพิ่มทักษะชีวิตต่างๆที่สำคัญ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการดูแลตัวเองในยามวิกฤติชีวิตในอนาคต

เมื่อผู้รับบริการ (Client) ได้เข้าใจจิตใจตนเองอย่างถ่องแท้โดยผ่านกระบวนการจิตบำบัดแบบบูรณาการเขาจะได้ค้นพบวิถีสร้างความสุขจากภายใน มีอิสระกับชีวิต จิตใจเข้มแข็งและสงบมากขึ้น

หลักสูตรการอบรม

 • Professional Certificate in Creative Arts Therapy จาก Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University & Emili Sagol Creative Arts Therapies Research Center, University of Haifa, Israel
 • EMDR Thailand Eye Movement Desensitization and Reprocessing Level I & II จากสมาคมอีเอ็มดีอาร์
 • EMDRTherapy for Children and Adolescents จากสมาคมอีเอ็มดีอาร์
 • Basic Satir therapy in the Sand Tray ตามแนวทาง Madeleine De Little จากสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย๋และจิตบำบัดตามแนวซาเทียร์
 • Satir Therapy in the Sand Tray Advance Topic ตามแนวทาง Madeleine De Little จากสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย๋และจิตบำบัดตามแนวซาเทียร์
 • โครงการฝึกอบรม การทำจิตบำบัดตามแนวซาเทียร์ STST Level I Phase I & Level II Phase II จากสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย๋และจิตบำบัดตามแนวซาเทียร์
 • การอบรมเพื่อ สัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing: MI) ตามแนวทางของ William R. Miller and Dr. Stephen Rollnick
 • หลักสูตร Who am I?, PRH Thailand
 • หลักสูตร Living More Harmoniously, PRH Thailand
 • Yoga: 100+Hour Leadership Training Group ตามแนวทางของ Tara Stiles จาก Strala Yoga
 • โยคะจารย์ หฐราชาโยคาศรม
 • คอร์สภาวนาเงินโด คอร์สพระมาชัมมา และคอร์สเตรียมตัวตาย ตามแนว พุทธทิเบต โดย รศ.ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล และอาจารย์มิว เยินเต็น มูลนิธิพันดารา
 • คอร์สศิลปะการจัดดอกไม้ “อิเคบานะ” จากโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก:OKLS
 • คอร์สนพลักษณ์ขั้นต้น และคอร์สการสัมภาษณ์เพื่อค้นหา 9 ลักษณ์ ผู้สอนโดยผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์ประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (วิทยาเขตศูนย์ดรุณพิทยา)
 • นักจิตวิทยาการปรึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตกับผู้ติดเชื้อ HIV ให้กับ The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration. (HIV-NAT)
 • นักจิตวิทยาเพื่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ประสบธรณีพิบัติภัย (สึนามิ) ของหน่วยพัฒนาและบรรเทาทุกข์ “แอดดร้า” (ADRA: The Adventist Development and Relief Agency) ร่วมกับ โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต
 • กระบวนกรด้านการพัฒนาจิตใจสำหรับบุคลากรในองค์กร
 • อาสาสมัครเพื่อนทางจดหมายการให้คำปรึกษากับนักโทษประหารชีวิต เรือนจำบางขวาง
 • อาสาสมัครนักบำบัดให้กับ สถานแรกรับบ้านเมตตา – กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน