ดร.พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์
Co-Founder
ผู้อำนวยการ/กระบวนกรหลัก/โค้ช

ดร.พงษธร หรือ โค้ชเอ๋

เขาเป็นโค้ชพัฒนาระดับจิต (Transformational Coach)
กระบวนกร (Facilitator) และอาจารย์พิเศษ

The foundation of NeuroLeadership
Brain-based Coaching
Action Learning Coach
The Enneagram professional Training program
The Enneagram Growth Experience (EGE)
The Journey of Growth (Level)
Immunity to Change

 

อ.อภิฤดี พานทอง
Co-Founder
นักจิตบำบัด/กระบวนกร

อภิฤดี พานทอง หรือ อ.กิ๊ก

เธอเป็นนักจิตบำบัด (Psychotherapist) และ กระบวนกร
(Facilitator) ในสายพัฒนาระดับจิตคน

Integrative Therapeutic Approaches
EMDR for Adults
EMDR for Children and Adolescence
Creative Arts Therapy
Satir Therapy in Sand Tray
Satir Transformational Systemic Therapy
Buddhist Counselling
Motivation Interviewing
Yoga Healing