ดร.พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์
Co-Founder
ผู้อำนวยการ/กระบวนกรหลัก/โค้ช

ดร.พงษธร หรือ โค้ชเอ๋

เขาเป็นโค้ชพัฒนาระดับจิต (Transformatinal Coach)
กระบวนกร (Facilitator) และอาจารย์พิเศษ

 

 
 
 
 
 

 

 

อ.อภิฤดี พานทอง
Co-Founder
นักจิตวิทยา/กระบวนกร

อภิฤดี พานทอง หรือ อ.กิ๊ก

เธอเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษา (Counselor) และ กระบวนกร
(Facilitator) ในสายพัฒนาระดับจิตคน

Integrative Therapeutic Approaches

Creative Arts Therapy
EMDR for Adults

EMDR for Children and Adolescence
Satir Therapy in Sand Tray
Satir Model
Buddhist Counselling
Motivational Interviewing