About PlukRak

• What we do • Our Vision & Mission • Meet The Team • Our Approach • Our Clients


OUR VISION & MISSION

WHAT WE DO

“We Provide People Side Training”

ปลูกรักคือบริษัทจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitate Learning) และเป็นที่ปรึกษา (Consult) ด้านคน (People Side) โดยมีเป้าหมายพัฒนาระดับจิตของคน (Order of Mind) ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างยั่งยืน อาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างประสบการณ์ตรง (Experiences) ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) และติดตั้งทักษะการทำงานกับคน (Soft Skills) ทั้งในระดับส่วนบุคคล ทีมงาน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม (Engagement)ในระดับองค์กร

ปลูกรักนำเสนอเส้นทางการพัฒนาระดับจิตหลายรูปแบบ ได้แก่ คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป (public seminars) ที่ปรึกษาองค์กร (organizational consultation) โปรแกรมปรับตามความเหมาะสมขององค์กร (customized program) การโค้ชส่วนบุคคล (personal coaching) และ หลักสูตรประกาศนียบัตร(certification program) 

ดร.พงษธร  ตันติฤทธิศักดิ์ หรือ โค้ชเอ๋ และ อ.อภิฤดี  พานทอง หรือ อ.กิ๊ก ทั้งสองเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทปลูกรัก และศึกษา ฝึกฝน และพัฒนาวิธีการ/เครื่องมือสำหรับการพัฒนาระดับจิตคนอย่างเป็นระบบ และเข้าถึงง่าย จนได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายองค์กรชั้นนำในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม ให้ปลูกรักเข้าไปร่วมพัฒนาระดับจิตของบุคคลากร

วิสัยทัศน์: พัฒนาระดับจิตมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง

ปลูกรัก มีวิสัยทัศน์ทำงานเรื่องการพัฒนาระดับจิต (Order of Mind) ของคนในสังคม ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายในจิตใจของคนไปสู่ความสมบูรณ์ในชีวิตส่วนตัวและงาน

พันธกิจ: เป็นพันธมิตรกับลูกค้า  สร้างการเรียนรู้ที่ได้ผลและสนุก

พวกเราทำงานร่วมกับลูกค้า เข้าไปรับฟัง วินิจฉัยโจทย์ วางแผน และสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ในเส้นทางการพัฒนาจิตคน สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกในการทำงานกับตนเอง (Edutrainment : Education, Training, Entertainment)

5 ระดับจิตคืออะไร

5 ระดับจิตหมายถึงระดับความซับซ้อนของจิตที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งแต่ละระดับที่เพิ่มขึ้นหมายถึงสมรรถนะของจิตที่เพิ่มขึ้น  รองรับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น  ทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และเข้าใจความซับซ้อนของชีวิตมากขึ้น (ระดับจิตที่สูงกว่าไม่ได้หมายความว่าเป็น “คนดีกว่า” หรือ “สูงส่งกว่า” แต่หมายถึงสมรรถนะที่เหมาะสมกับหน้าที่การงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น)  จิตแต่ละระดับมีคุณลักษณะ ดังนี้

ระดับจิตที่ 5 จิตเปลี่ยนชีวิตตนเอง :
ผู้นำของผู้นำ ผู้นำนำเพื่อจะเรียนรู้ คิดซ้อนได้หลายกรอบความคิด โอบรับความขัดแย้ง  มองหาปัญหา  พึ่งพิงอิงอาศัยกันและกัน พบได้ในผู้ใหญ่สูงวัยขึ้นไป

ระดับจิตที่ 4 จิตเขียนชีวิตตนเอง:
ผลักดันวาระ ผู้นำเรียนรู้เพื่อจะนำ มีเข็มทิศเป็นของตนเอง  มีกรอบความคิดเป็นของตัวเอง  มุ่งแก้ไขที่ปัญหา  ไม่ทิ้งใคร  พบได้ในผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไป

ระดับจิตที่ 3 จิตตามสังคม:
ผู้เล่นในทีมเดียวกัน  ผู้ตามที่ซื่อสัตย์ สอดคล้องไปในแนวเดียวกัน ค้นหาเข็มทิศ ต้องการพึ่งพิง พบได้ในผู้ใหญ่ตอนต้นขึ้นไป

ระดับจิตที่ 2 จิตตามใจตนเอง:
ผู้เล่นตามใจชอบ ทำงานตามผลตอบแทนและการลงโทษ แสวงหาสิ่งที่ตัวเองชอบ มีตัวเองเป็นศูนย์กลาง  พบได้ในเด็กโต วัยรุ่น จนถึงผู้ใหญ่

ระดับจิตที่ 1 จิตตามสิ่งเร้า:
เด็กช่างจินตนาการเรียนรู้โลกและข้อเท็จจริง  ทำตามสิ่งเร้าตรงหน้า พึ่งพาผู้ปกครอง พบได้ในเด็กเล็ก

MEET THE TEAM

ดร.พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์

Co-Founder
ผู้อำนวยการ/กระบวนกรหลัก/โค้ช

ดร.พงษธร หรือ โค้ชเอ๋  เขาเป็นโค้ชพัฒนาระดับจิต (Transformatinal Coach) กระบวนกร (Facilitator) และอาจารย์พิเศษ

อ.อภิฤดี พานทอง

Co-Founder

นักจิตวิทยา/กระบวนกร

อภิฤดี พานทอง หรือ อ.กิ๊ก เธอเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษา (Counselor) และ กระบวนกร (Facilitator) ในสายพัฒนาระดับจิตคน

แนวทางการจัดอบรมและจัดกระบวนการเรียนรู้ของปลูกรัก

เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ทางจิตวิทยาและการเรียนรู้เข้าด้วยกัน เน้นให้ผู้เข้าร่วมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และอาศัยหลักการเรียนรู้เข้ามาที่ใจ (transformational learning) ที่มีฐานมาจากทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของ ศ.ดร.โรเบิร์ต คีแกน แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยมีการปรับแนวทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับคนไทย

 

OUR CLIENTS

บริษัท เหล็กสยามยาโมโตะ จำกัด

1. หน่วยงานเอกชน

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านพัฒนากระบวนกร หลักสูตร Facilitator Development Module 1 –  Module 3

บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านพัฒนากระบวนกร หลักสูตร Facilitator Development Module 1 –  Module 5

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านพัฒนาการทำงานเป็นทีม  หลักสูตร The Heart of Sharing

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)

 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงาน หลักสูตร Change Mindset

The Siam Cement Public Co., Ltd.

 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงาน หลักสูตร Adapt  Mindset Together
 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านคน  หลักสูตร Soft-Side Development Module 1 – Module4
 • โปรแกรมฝึกอบรมสร้างสุขในที่ทำงาน หลักสูตร The Steps of Emotional Intelligence for Happy Workplace
 • โปรแกรมฝึกอบรมสร้างสุขในที่ทำงาน หลักสูตร Emotional Intelligence Competencies for Happy Workplace จำนวน 4 รุ่น
 • โปรแกรมเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ หลักสูตร SCG Ready Together l Proactive Adaptability จำนวน 8 รุ่น
 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านพัฒนาศักยภาพการขาย ขั้นพื้นฐาน และ ขั้นกลาง หลักสูตร Persuasive Communication
 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านการพัฒนากระบวนกร ขั้นพื้นฐาน หลักสูตร SCG Facilitator Development จำนวน 3 รุ่น
 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านการพัฒนากระบวนกร ขั้นกลาง หลักสูตร SCG Facilitator Development จำนวน 3 รุ่น

SCG Building Material

 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยง หลักสูตร Link and Learn จำนวน 2 รุ่น
 • โปรแกรมฝึกอบรมการสร้างสุขการทำงานในองค์กร หลักสูตร Happiness Seed จำนวน 23 รุ่น

SCG Distribution

 • โปรแกรมฝึกอบรมการทักษะการเป็นพี่เลี้ยง หลักสูตร Mentoring Skill

บริษัท พิมพ์ดี จำกัด

 • โปรแกรมฝึกอบรมการทำงานเป็นทีม  หลักสูตร  Adaptive Team

SCG Holding and ATTG

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านพัฒนากระบวนกร หลักสูตร Facilitator Development

Siam Sanitary Ware Co.,Ltd. (COTTO)

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านพัฒนาศักยภาพผู้นำ ขั้นพื้นฐาน และ ขั้นกลาง หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)

SCG-Sekisui Sales Co.,Ltd (SCG HEIM)

 • โปรแกรมฝึกพัฒนาทีมธุรกิจบ้านโครงการ หลักสูตร One Team One Goal For Developer จำนวน 2 รุ่น
 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการขาย ขั้นพื้นฐาน และ ขั้นกลาง หลักสูตร One Team One Goal for Rama 9
 • โปรแกรมฝึกอบรมการทำงานเป็นทีม หลักสูตร One Team One Common Goal
 • โปรแกรมฝึกอบรม Cross Culture (Thai-Japanese) ระดับผู้บริหาร หลักสูตร  One Goal for HEIM

SCG Chemicals

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านพัฒนาศักยภาพผู้นำ ขั้นพื้นฐาน และ ขั้นกลาง หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)

บริษัท กระเบื้องทิพย์ จำกัด

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านพัฒนาศักยภาพทีม หลักสูตร X-Ray จิต

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านการสื่อสารในองค์กร หลักสูตร อบรมสื่อสารคุณค่าแท้ในองค์กร
 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านพัฒนาศักยภาพผู้นำ หลักสูตร My (MIND) Vaccine จำนวน 2 รุ่น

TNT Express Worldwide (Thailand) Co.,Ltd.

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านพัฒนาศักยภาพระดับทีมผู้บริหาร หลักสูตร High-Performance Leadership Team Program for Executive Management Team (English Version)
 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านพัฒนาศักยภาพองค์กร ขั้นพื้นฐาน หลักสูตร Adaptive Capability จำนวน 10 รุ่น
 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านพัฒนาศักยภาพองค์กร ขั้นกลาง หลักสูตร Reconnect Adaptive Capability จำนวน 10 รุ่น
 • โปรแกรมฝึกอบรมติดตามและประเมินศักยภาพองค์กร หลักสูตร Retention Adaptive Capability จำนวน 10 รุ่น

บริษัทไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านพัฒนาศักยภาพผู้นำการขาย หลักสูตร HyLifeHyCloud Leadership

(Thailand) Limited

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านการสื่อสารระดับผู้นำ หลักสูตร Assertive capacity for Leaders จำนวน 2 รุ่น

U.M.C Die Casting Co.,Ltd.

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร จิตสำนึกด้านคุณภาพ (ภาคปฎิบัติ)จำนวน 2 รุ่น

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านทักษะการให้คำปรึกษา ขั้นพื้นฐาน หลักสูตร Basic Counselling Skill สำหรับ HR Team

บริษัทไทยมิตซุย เคมีคัล สเปเชียล จำกัด

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านการรักองค์กร หลักสูตร Healthy Relationship in Organization

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านจิตวิทยาการบริการ หลักสูตร Service Mind จำนวน 9 รุ่น

บริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านพัฒนาศักยภาพระดับทีมผู้บริหาร หลักสูตร High-Performance Leadership Team Program for Executive Management Team

บริษัท ไทยยาซากิ จำกัด

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านการสื่อสารในองค์กร หลักสูตรDialogue in Organization
 • โปรแกรมฝึกอบรมสร้างสุขในที่ทำงาน หลักสูตร Happiness in coordination

โรงเรียนทอสี

 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู หลักสูตร X-Ray จิตครู

โรงเรียนรุ่งอรุณ

 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู หลักสูตร X-Ray จิตครู จำนวน 2 รุ่น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2. หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลางและขั้นสูง หลักสูตร Transformational Learning for Leadership
 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาการทำงานเป็นทีม หลักสูตร Adaptive Mindset at Work จำนวน 2 รุ่น
 • โปรแกรมฝึกอบรมการพัฒนาทีม หลักสูตร Adaptive Work Together

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางปะกง

 

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านทักษะการให้คำปรึกษา หลักสูตร Basic Counselling Skill สำหรับจิตอาสา 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ หลักสูตร ผู้นำผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)

The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration. (HIV-NAT)

 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาด้านการสื่อสารที่ได้ผล หลักสูตร สุนทรียสนทนาในองค์กร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยสงขลานครินทร์

 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาล หลักสูตร X-Ray จิต พิชิตความไม่รู้

กลุ่มสลึง และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านกระบวนการจิตตปัญญา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้สู่สภาวะจิตและปัญญา (Spiritual Health)

แผนทุนอุปถัมภ์ฯ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพทีม หลักสูตร Integral Teamwork Workshop

ป.บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี

 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู หลักสูตร วิวัฒน์จิตครูใต้

ศูนย์คุณธรรม

 • โปรแกรมฝึกอบรมด้านทักษะการให้คำปรึกษา หลักสูตร Basic Counselling Skill สำหรับ พี่เลี้ยงอาสาสมัครจำนวน 3 รุ่น

สำนักพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ

 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำแบบองค์รวม หลักสูตร Integral Leadership

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำแบบองค์รวม หลักสูตร Integral Leadership

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำแบบองค์รวม หลักสูตร Integral Leadershipจำนวน 2 รุ่น

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำระดับกลาง หลักสูตร Leading and Managing Change

ธนาคารจิตอาสา

 • โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร พลิกเปลี่ยนตน คนจิตอาสา

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกครอบครัว

 • โปรแกรมฝึกอบรมกระบวนการถอดบทเรียน หลักสูตร โครงการฟื้นฟูชีวิตครอบครัว

กลับไป
LINE
Call
Messenger