ปลูกรักให้บริการดูแลและพัฒนาจิตใจแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (individual services) แยกแยะได้เป็นสองรูปแบบบริการ คือ จิตบำบัด (Psychotherapy) และโค้ชปรับกรอบความคิด (Mindset Coaching)
กลับไป
LINE
Call
Messenger