ปลูกรักให้บริการดูแลและพัฒนาจิตใจแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (individual services) แยกแยะได้เป็นสองรูปแบบบริการ คือ จิตบำบัด (Psychotherapy) และโค้ชปรับกรอบความคิด (Mindset Coaching)
ในยุคปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายให้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นทุกปี ผลกระทบที่ตามมาคือ คนจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงได้เท่าทันความต้องการขององค์กรไต้มากน้อยแค่ไหน การดึงเอาศักยภาพของทุกคนในองค์กรมา ร่วมกัน
ผู้เรียน (Learner) ปรับปรุงกระบวนการทำงาน, ขับเคลื่อนวัฒนธรรม โค้ชชี่ (Coachee) ปัญหาเฉพาะบุคคล (บริบทงาน) น้องเลี้ยง (Mentee) ทักษะงานที่ต้องการความถนัดเพิ่ม ผู้รับบริการ (Client) ปัญหาส่วนบุคคล/ความสัมพันธ์ (บริบทชีวิต)
กลับไป
LINE
Call
Messenger