Differentiate Psychotherapy from Mindset Coaching

ปลูกรักให้บริการดูแลและพัฒนาจิตใจแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (individual services) แยกแยะได้เป็นสองรูปแบบบริการ
คือ จิตบำบัด (Psychotherapy) และโค้ชปรับกรอบความคิด (Mindset Coaching) 

ความแตกต่างระหว่างจิตบำบัดกับโค้ชปรับกรอบความคิด อยู่ที่ลักษณะของปัญหาที่นำมารับบริการ จิตบำบัดเป็นบริการที่เหมาะกับปัญหาสุขภาพจิตที่อาจได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์หรือมีอาการบ่งชี้ตามเกณฑ์ เช่น ซึมเศร้า (depression) ตื่นกลัว (panic) PTSD (post-traumatic stress disorder) วิตกกังวล (anxiety) อารมณ์ร้อน (anger) คาดหวังสูง ขาดแรงจูงใจ กลัวการอยู่คนเดียว หวาดระแวงคน ความก้าวร้าว เป็นต้น กล่าวคือเป็นกลุ่มปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องการบำบัดรักษาโดยไม่ใช้ยา*

ส่วนโค้ชปรับกรอบความคิดเป็นบริการที่เหมาะกับปัญหาที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยของตนเองบางอย่าง เช่น ปัญหาสุขภาพร่างกายที่ต้องการปรับเปลี่ยนสไตล์การใช้ชีวิต ปัญหาข้อจำกัดภายในจิตใจและต้องการก้าวข้ามเพื่อทำบทบาทหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การขาดความมั่นใจตนเองในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำองค์กร ปัญหานิสัยเดิมที่ไม่เหมาะกับเงื่อนไขชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ถนัดทำงานคนเดียวแต่ได้รับหน้าที่เป็นผู้นำทีม เป็นต้น กล่าวคือเป็นปัญหาขัดขวางการก้าวไปข้างหน้าในหน้าที่การงานและสุขภาพที่ดี

*หมายเหตุ: ในบางกรณีการทำจิตบำบัดควบคู่ไปกับการใช้ยาก็เป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้ผู้รับบริการอาจปรึกษาจิตแพทย์ที่จ่ายยาด้วยว่าจะสามารถทำจิตบำบัดควบคู่กันอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้รับบริการ

Mind Mastery Center by PlukRak

 

ปลูกรักสร้าง Mind Mastery Center ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้คุณได้มาทำงานกับ จิตใจในด้านต่างๆ เช่น จิตบำบัด โค้ช แบบตัวต่อตัว หรือฝึกอบรมพัฒนาจิต เป็นกลุ่มเล็ก

ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นใกล้ชิดและมีความเป็นส่วนตัว คุณจึงมั่นใจได้ว่าจิตใจ ของคุณจะได้รับความใส่ใจอย่างเต็มที่ เพื่อให้จิตใจได้ค้นพบ หนทางการเติบโตในแบบเฉพาะของเขาเอง

เมื่อคุณมาที่นี่คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้พบ กับนักจิตวิทยาและโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิต และมีประสบการณ์ช่วยเหลือและเยียวยาให้คนเติบโตเป็นจำนวนมาก

MIND MASTERY CENTER

Your Place to Work Your Mind

พัฒนาจิต เพิ่มศักยภาพ ติดต่อ…… 093-997-4791