• We commit to help you grow your performance, leadership, and relationship.

  • Our learning process designed with the concept of “Edutrainment” (Education, Training, & Entertainment) in mind.

  • Upgrade Mindset and Install People-side Skillset.

  • Leading the People-side of Change.

ปลูกรักมุ่งมั่นช่วยเหลือให้คนเติบโต
เราจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับกรอบความคิดและติดตั้งทักษะการทำงานกับคน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระดับบุคคล ทีมงาน และองค์กร

อะไรคือทิศทางการเติบโตของคน

ความสามารถในการทำงาน  |  ความเป็นผู้นำ  |  ความสัมพันธ์

performance_h
ความสามารถในการทำงาน:

ในหนังสือ “เอ็กซ์เรย์จิต พิชิตภูมิต้านทานการเปลี่ยนแปลง” ศ.ดร.โรเบิร์ต คีแกน และ ลิซ่า ลาฮี ได้อ้างถึงงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการทำงานของพนักงานมีค่าสหสัมพันธ์ในระดับสูงกับระดับสมรรถนะของจิต เมื่อคนเติบโต คนจะมีระดับสมรรถนะของจิตเพิ่มขึ้นและมีความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

leadership_h

ความเป็นผู้นำ:

เราเรียกคนคนหนึ่งว่าเป็นผู้นำเมื่อเขากล้าเสี่ยงที่จะริเริ่มการเปลี่ยนแปลง พวกเขาจำเป็นต้องมีขนาดสมรรถนะของจิตที่ใหญ่ขึ้น เพื่อจะรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ดังเช่นที่ ดร.รอน ไฮเฟตซ์ กล่าวว่า ผู้นำมักทำผิดเมื่อพวกเขาพยายามจะใช้วิธีแก้แบบเทคนิคเพื่อรับมือกับความท้าทายแบบปรับตัว คนจำเป็นต้องหมั่นปลูกความเป็นผู้นำให้กับตัวเขาเองและคนของเขาแบบปรับตัว เพื่อจะรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

relationship_h

ความสัมพันธ์:

คนรู้ว่าการฟังที่ดีและการพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่มีช่องว่างระหว่างรู้กับการทำได้ เมื่อคนเติบโต ภาษาและเหตุผลที่ใช้ในการสื่อสารจะเติบโตไปด้วย นั่นคือวิธีที่จะช่วยปิดช่องว่างและพลิกเปลี่ยนให้ที่ทำงานและบ้านกลายเป็นดินอันอุดมสมบูรณ์สำหรับการปลูกความสัมพันธ์

คนจะเติบโตไปถึงจุดไหนบ้าง
พวกเขาจะเติบโตไปสู่การมีสมรรถนะของจิตที่ใหญ่ขึ้น

ภายในระยะเวลาและการใช้พลังงานที่เท่ากัน คนที่มีสมรรถนะของจิตที่ใหญ่กว่าสามารถทำงานบรรลุผลได้มากกว่าคนที่มี สมรรถนะของจิตที่เล็กกว่า และพวกเขาก็จะมีคนชอบและติดตามมากกว่า ระดับสมรรถนะของจิตที่พบในที่ทำงานทุกวันนี้มีอย่างน้อย 3 ระดับ ได้แก่คนที่ยังต้องการพึ่งพิงคนอื่น (Dependent) คนที่สามารถพึ่งตนเองได้ (Independent) และคนที่เข้าถึงหลักการพึ่งพิงอิงอาศัยกัน (Inter-independent)

ใครจะได้ประโยชน์เมื่อคนเติบโต
คำตอบคือ  พวกเราทุกคน

ปลูกรักจัดเวทีการเรียนรู้ให้กับการเติบโตของคนในทุกระดับ  ตั้งแต่ตัวคุณ  ทีมของคุณ และองค์กรของคุณ

โปรแกรมและบริการ ของปลูกรักมุ่งสนับสนุนให้คุณและคนของคุณเติบโต  พวกเรายินดีให้บริการเพื่อตอบรับความคาดหวังกับคนทุกระดับในองค์กรของคุณ

อาหารใจ 10 อย่าง

ร่างกายเราต้องการอาหาร จิตใจก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกัน เมื่อได้รับอาหารใจจะช่วยเติมพลังชีวิต เพิ่มความรัก และการมองบวกในตนเอง การเรียนรู้ของปลูกรักฯ เน้นกระบวนการเรียนรู้เข้ามาที่ใจ (Transformational Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เติมเต็ม อาหารใจ และเน้นกระตุ้นการทำงานของสมองซีกขวาผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงของผู้เข้าอบรม

เราสร้าง “เวทีแห่งการเติบโต” ให้คุณและคนของคุณ 

เพื่อก้าวสู่การพัฒนาสมรรถนะของจิต ให้ชีวิตพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ

สมุดบันทึกการเรียนรู้ส่วนตัว..เรื่องการปรับตัว
Adaptive Mindset Notebook

ดร.พงษธร  ตันติฤทธิศักดิ์ | อภิฤดี พานทอง

สมุดบันทึก Adaptive Mindset เป็นสมุดบันทึกพร้อมเนื้อหา 9 สูตรปรับกรอบความคิดให้เติบโต พร้อมลวดลายและรูปภาพประกอบ น่ารัก ใช้บันทึกการทำงานปรับกรอบความคิดตนเองในชีวิตประจำวันให้ เติมโตอยู่เสมอ

” Leading & Managing the People Side of Change “